Kişisel Verilerin Korunması
Buffalo Bandana Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi
Kişisel Veri Tanımı ve Veri Sorumlusunun Kimliği, Verilerin Toplanma Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veridir.

Buffalo Bandana veri sorumlusu sıfatıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle bu aydınlatma metninde ifade edilen amaçlar doğrultusunda kişisel veri işlemektedir.

Kimlerin Kişisel Verilerini Toplarız?
Buffalo Bandana bünyesinde iş ilişkisi içinde olan personelimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız dışında siz müşterilerimizin de kişisel verilerini toplamaktayız.

Veri Toplama, Veri İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

 • Buffalo Bandana’nın toptan ve perakende ticarette ve faaliyet gösterdiği alanlarda ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, mağazalarda veya elektronik platformlarda mal ve hizmet alışverişlerinin yürütülmesi ve planlanması, Mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama yapılması, Buffalo Bandana’ın sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Buffalo Bandana ile ticari ilişkiye giren kişilerle ile beraber hakların korunması amaçları ile veri işlenmektedir.
 • Veri işleme otomatik (bilgisayarlara kayıt, internet sitesi, dijital uygulamalara kayıt, internet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile vs) yöntemlerle ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle (matbu bir fişin doldurulması, yazılı bir taahhütnamenin, sözleşmenin doldurulması gibi) yapılmaktadır.
 • Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin satış sözleşmesi kapsamında tarafımıza ilettikleri verilerle, fatura, fiş gibi ifa edimini ispatlayıcı belgeleri üretiriz. Bu kapsamda müşterilerimizin ad soyad, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği semte ilişkin beyanları talep edilir.
 • Müşterilerimizin iade, ayıplı ürün gibi satış sözleşmesi temelli taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız. Müşterilerimizden bu yöndeki talepleri için yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bir iade formu doldurmalarını talep ederiz
 • İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel verilerini mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, alışverişin tamamlanması, sipariş edilen ürünün müşterimize zamanında ve tam bir şekilde ulaştırılması için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile paylaşırız.
 • Müşterilerimizin mağazalarımızdan veya internet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin, yaş, cinsiyet ve tercih ettiği ürüne ilişkin bilgileri, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, faaliyet gösterdiğimiz pazarda trendi belirlemek için yaptığımız satış analizlerimizde ve çeşitli istatistiki çalışmalarımızda veri olarak kullanılır. Bu istatistiki çalışmalar şirketin ilgili birim yöneticileri tarafından genel satış raporu olarak görüntülenir. Yetkili olmayan personelin müşteri verilerine erişimi bulunmamaktadır.
 • Buffalo Bandana olarak kurmuş olduğumuz Buffalo Bandana – EXTREME Card programı, Buffalo Bandana Mobil uygulaması, Buffalo Bandana web sitesi üyeliği çerçevesinde üyelik sözleşmesi imzalayan üyelerimizin kişisel verilerini üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz. Müşterilerimiz dahil oldukları müşteri programlarında sözleşme hükümlerini kabul ederek programa dahil olurlar. Bu kapsamda her bir üyemizin puan bilgilerini saklarız. Üyelerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek üyelik sözleşmesi ile bize aktarmış olduğu iletişim aracına kendisine uygun kampanyalarımızdan haberdar ederiz. Üyelerimizin alışverişe ilişkin verilerinden kişisel bilgi içermeyen satış analizleri ve istatistiki veriler üretiriz.
 • Buffalo Bandana olarak rıza göstermeniz durumunda güncel kampanyalardan haberdar olmanız ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz için belirttiğiniz iletişim adresine ticari iletiler göndeririz. Bu ticari iletilerin size ulaşması için anlaşmalı olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçi üçüncü kişi firmalara iletişim adresinizi teslim ederiz.

6698 sayılı Kanun kapsamında yukarıda anlattığımız veri işleme faaliyetlerimiz aşağıdaki veri işleme hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

· (1) Açık Rıza

· (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

· f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Güvenliği
Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile paylaşmamaktadır. Toplanan veriler Buffalo Bandana bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya Buffalo Bandana’ın anlaşmalı olduğu yurt içinde veya yurt dışında mukim veri saklama hizmeti veren çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı gerekli olduğu ölçüde ve 6698 sayılı Kanun’un m.8 ve m. 9 hükümlerine riayet edilerek yapılır. Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı Buffalo Bandana içinde faaliyet gösteren yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. Buffalo Bandana personeli kişisel veri işleme işleme amaçlarına dahil olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez.

Verilerin Aktarılması

İlgili kişinin kişisel verileri,

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ( mahkemeler, tüketici hakem heyetleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasında yetkili idari makamlar, vs)

Üyenin tercih ettiği hizmetin, yapmış olduğu alışverişin yerine getirilmesi için yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilere ( kargo firmalarına, altyapı hizmet sağlayıcılarına)

Üyenin kendisine Pazarlama iletisi gönderilmesine onay verdiği durumlarda ileti gönderim hizmeti sağlayan tedarikçilere, mevzuat gereği ilgili kişilerin izinlerinin aktarılması gereken İleti Yönetim Sisteminden sorumlu tüzel kişiliğe

Buffalo Bandana’ın yasal yükümlülükleri uyarınca denetime yetkili kişi ve kuruluşlara ( bağımsız denetçiler)

Aktarılacaktır.

Buffalo Bandana’ın güncel olarak çalıştığı tedarikçi firmalar aşağıdaki gibidir.

Site altyapısı ve sunucu hizmetleri: Akinon ( bu tedarikçiye aktarılan veriler Amazon Web Service’e ait yurt dışında ( Almanya) bulunan veri merkezlerinde saklanmaktadır.

E-posta gönderimi ve hedefli pazarlama çalışmaları hizmeti veren Related Digital (Euromessage)

Sms gönderim hizmeti, Turatel

Elektronik ticari ileti izinlerinin saklanması ve yönetilmesi İYS Aş.

Hedefli pazarlama, kişiselleştirme çalışmaları ve wep push gönderimleri hizmeti verilen Insider

Gönderi taşıma ve teslimat,Aras Kargo

İlgili Kişinin Hakları
Buffalo Bandana veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizim silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Buffalo Bandana bunlar ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza tam bir uyum içinde davranır.